Odpovědnost v oblasti životního prostředí

Absolutní a stálá priorita, která určuje způsob, jakým rozvíjíme naši činnost

Absolutní a stálá priorita, která určuje způsob, jakým rozvíjíme naši činnost

Úspěšná kombinace hospodářského pokroku, sociální soudržnosti a péče o životní prostředí, je součástí naší odpovědnosti vůči společnosti a životnímu prostředí. Ve společnosti Ferrer hovoříme o „globálním povědomí“, které přesahuje pouhou obchodní činnost.

green

Udržitelnost je pro nás jasnou prioritou, kterou pojímáme ze tří hledisek jako environmentální, sociální a ekonomickou udržitelnost. Náš závazek se promítá do různých prostředí, v nichž působíme.

Kromě toho pracujeme v souladu s cíli OSN pro udržitelný rozvoj (SDG) a snažíme se, aby naše práce měla pozitivní dopad a přispívala ke zlepšení hlavních globálních problémů.

 

Environmentálně odpovědný model

Ve společnosti Ferrer jsme environmentální udržitelnost začlenili do našeho obchodního modelu. V roce 2015 jsme zahájili naši strategii udržitelnosti “Our planet, Our life”, jejímž cílem je rozvíjet naši činnost prostřednictvím udržitelného řízení přírodních zdrojů, omezením ekologické stopy v různých fázích životního cyklu na minimum, podporou ekologických inovací a řízením procesu změny směrem k modelu cyklické ekonomiky.

 

NAŠE STRATEGICKÉ LINIE:

 

 • Zmírnění dopadů změny klimatu a přizpůsobení se této změně

 • Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji

 • Zachování biologické rozmanitosti

 • Ekologické inovace a udržitelný rozvoj

 • Enviromentální uvědomělost a informovanost

7 OBLASTÍ NAŠEHO PŮSOBENÍ:

 

K dosažení těchto cílů podporujeme ve firmě Ferrer průřezové iniciativy a projekty, které jsou rozvíjeny v sedmi oblastech činnosti:

ENERGIE
ENERGIE
ZMĚNA KLIMATU
ZMĚNA KLIMATU
ODPADY A EMISE
ODPADY A EMISE
SLOŽENÍ
SLOŽENÍ
MOBILITA, DOPRAVA A LOGISTIKA
MOBILITA, DOPRAVA A LOGISTIKA
VODA
VODA
INFORMOVANOST A UVĚDOMĚLOST
INFORMOVANOST A UVĚDOMĚLOST
ENERGIE

100% elektrické energie, kterou ve Španělsku používáme, pochází z obnovitelných zdrojů.

UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA

Zavázali jsme se dodržovat kritéria udržitelné výstavby nových budov, jako je například logistické centrum v Sant Feliu de Buixalleu, kterému byla udělena zlatá certifikace LEED vydaná Radou pro ekologickou výstavbu v USA a kanceláře našeho specializovaného farmaceutického závodu v Sant Cugat del Vallés, které mají s stříbrnou certifikací LEED.

leed
ZMĚNA KLIMATU

Společnost Ferrer je pevně odhodlána snížit uhlíkovou stopu firmy, počínaje rokem 2013. Proto neustále pracujeme na monitorování a zmírňování souvisejícího dopadu.

 • Obnovení vozového parku firmy tak, aby zahrnovalo kritéria ekologického nákupu.

 • Spolupráce s hotely s environmentální certifikací a postupy šetrnými k životnímu prostředí, a pokud je to možné, upřednostňování cestování veřejnou dopravou.

 • Kompenzace emisí skleníkových plynů vzniklých účastí na akcích a kongresech a získání uhlíkových kreditů pomocí projektů zaměřených na snížení nebo odstraňování velmi škodlivých emisí.

 • Vypracování plánu bezpečné a udržitelné mobility pro výrobní závody v Sant Cugat del Vallés.

 • Neustále se snažíme vyhledávat příležitosti, kdy lze při balení vlastních výrobků uplatňovat kritéria ekodesignu, aby se snížil jejich dopad na životní prostředí a přispělo se tak k recyklovatelnosti jejich obalů.

ODPADY A EMISE

Již před mnoha lety jsme začali pracovat na zlepšení nakládání s odpady a jejich správném odstraňování. V tomto smyslu je třeba vyzdvihnout Program pro nakládání s odpady 2025, jeden z nejambicióznějších návrhů firmy Ferrer, který stanoví následující obecné cíle:

stroke

Zvyšte procento opětovného použití odpadu.

stroke

Odvézt 0 % odpadu na skládku.

stroke

Zvýšit procento třídění odpadu v závodě.

stroke

Zcela odstranit používání produktů s karcinogenními vlastnostmi a jejich odpadů.

stroke

Začlenit preventivní opatření do návrhu obalů.

SLOŽENÍ

Zavázali jsme se k přechodu na cyklickou ekonomiku prostřednictvím dvou cílů:

Ekologicky navržené obaly firmy Ferrer se vyznačují vlastní ekoznačkou typu II.

 • Podporovat udržitelný nákup a nábor zaměstnanců.

 • Vyvinout udržitelný model balení. Ekologické inovace jsou pro naši společnost jedním z klíčových faktorů vedoucích ke změně směrem k cyklické ekonomice.

ECOENVASE

 

PILOTNÍ PROJEKT NOVÉHO DESIGNU SKUPINY REPAVAR.

Zavedením environmentálních kritérií do procesu návrhu obalů produktů Repavar bylo možné snížit dopad na životní prostředí ve všech fázích životního cyklu, přičemž došlo k výraznému snížení uhlíkové stopy v průměru o 46 %.

leed

 

MOBILITA, DOPRAVA A LOGISTIKA

Mobilita a doprava jsou strategické oblastí společnosti Ferrer pro udržitelnost, což je patrné z různých již realizovaných iniciativ a projektů. 
Mezi nimi vyniká Plán udržitelné a bezpečné mobility společnosti Ferrer, který je založen na 4 pilířích:

stroke

Upřednostňovat chůzi nebo jízdu na kole

stroke

Podporovat využívání veřejné dopravy

stroke

Prosazovat spolujízdu

stroke

Propagovat bezpečnou mobilitu

Ve společnosti Ferrer jsme také sestavili průvodce pro udržitelné akce: Je to praktický průvodce, jehož cílem je poskytnout organizátorům a hostitelům schůzek a akcí praktické informace a nezbytná doporučení k tomu, jak ve firmě Ferrer organizovat a pořádat akce udržitelnou cestou.

VODA

Voda je nezbytným zdrojem pro všechny výrobní závody společnosti Ferrer. Proto zajišťujeme správné hospodaření s vodou, kdykoli je to možné, uplatňujeme preventivní a regenerační opatření a opětovné používání tohoto zdroje.  Navíc provádíme pravidelné kontroly jak spotřebované, tak i odpadní vody.
Při vývoji nových procesů, ve kterých je voda důležitým prvkem, studuje oddělení výzkumu a vývoje, jakým způsobem lze dosáhnout minimální spotřeby vody. Každé středisko současně řídí iniciativy zaměřené na zmírnění významných rizik, která byla zjištěna prostřednictvím systému environmentálního managementu.

INFORMOVANOST A UVĚDOMĚLOST

Ve společnosti Ferrer podněcujeme environmentální závazek mezi osobami v naší organizaci 

stroke

12 měsíců interní kampaně „Our experience“

stroke

9 různých zkušeností souvisejících s udržitelností prožitých na vlastní kůži

stroke

1,000 interakcí v týmu firmy Ferrer