Etika a dodržování pravidel

Základní principy, kterými se řídíme

blue

Ve společnosti Ferrer jsme zcela přesvědčeni, že klíčovými prvky k dosažení udržitelného úspěchu a rozvoje naší činnosti jsou etická kultura a kultura dodržování pravidel.

Proto společnost Ferrer, jako člen různých partnerství v rozmanitých odvětvích v různých zemích, plně dodržuje požadavky obsažené v příslušných etických předpisech a respektujeme všechna nařízení vztahující se na naše produkty.

Kromě toho, máme ve společnosti Ferrer etický kodex platný pro všechny zaměstnance a vedoucí pracovníky společnosti Ferrer a společnosti naší skupiny, který zahrnuje zásady jednání a etického chování, které je od všech očekáváno ve vnitřních vztazích a s různými zájmovými skupinami, nad rámec dodržování předpisů.


Disponujeme také řadou politik a postupů, které rozvíjejí zásady obsažené v etickém kodexu, jako je protikorupční politika, Trade Controls nebo prevence praní špinavých peněz, které doplňují ostatní standardní předpisy specifické pro dané odvětví, ve kterém Ferrer pracuje.

Kromě vedoucích orgánů máme ve společnosti Ferrer také Výbor pro etiku a dodržování předpisů, jehož účelem je pravidelně řešit otázky související s vývojem etického modelu firmy Ferrer a modelu dodržování předpisů, předcházení rizikům a jejich řízení a prosazování etické kultury v organizaci.

Abychom mohli i nadále lépe fungovat, otevřeli jsme možnost komunikace prostřednictvím různých kanálů pro případ porušování podmínek nebo podezření na nedodržování obsahu Etického kodexu, zásad a hodnot organizace nebo vnitřních či vnějších předpisů.

Pokud chcete nahlásit porušení podmínek, můžete tak učinit prostřednictvím různých kanálů, které firma Ferrer k tomuto účelu nabízí:

- Otevřete náš formulář na oznámení a stížnosti. Není třeba se identifikovat.

- Pošlete nám e-mail na adresu ethicalchannel@ferrer.com

- Pošlete nám dopis poštou na:

Grupo Ferrer Internacional, S.A.

(K rukám vedoucího pro podnikovou etiku a dodržování předpisů).

Avenida Diagonal, 549, 5.patro.

08029. Barcelona

Se získanými oznámeními bude nakládáno s maximální důvěrností a budou se mimo jiné řídit zásadami presumpce neviny, přiměřenosti, zákazu odvety a ochrany soukromí.