Transparentnost

Chceme se s vámi podělit o to, co děláme a jak to děláme

blue

Lidé a jejich zdraví jsou cílem práce farmaceutického průmyslu a spolupráce mezi nimi umožňuje dosáhnout těchto cílů. Systém zdravotní péče, jeho střediska a infrastruktura; zdravotníci se svými znalostmi a klinickými zkušenostmi; farmaceutický průmysl se svými kompetencemi a finančními možnostmi a samotní pacienti se svými zkušenostmi s léčbou nemoci, ti všichni spolupracují na modelu prokazatelného úspěchu, který v posledních desetiletích způsobil revoluci ve zdravotní péči. 

Podle tohoto modelu bylo vyvinuto 95 % dostupných léků a vědecké důkazy připisují novým lékům až 70% zvýšení průměrné délky života v posledních letech.

 

Farmaceutický sektor musí mít vedoucí pozici na mezinárodním poli vědeckých poznatků a musí společnostem nabízet řešení, která uspokojí jejich zdravotní potřeby a zajistí jim spokojenost. Z tohoto důvodu investuje společnost Ferrer do výzkumu a vývoje a navazuje spolupráci s organizacemi a pracovníky ve zdravotnictví. Tato opatření musí být doprovázena úplnou transparentností a závazkem informovat o nich společnost, aby tato pochopila povahu tohoto druhu spolupráce, jakož i přidanou hodnotou, kterou představují, a to, čím přispívají k jejich blahobytu.

Spolupráce mezi průmyslem a zdravotníky je obzvláště důležitá. 

Výzkum a vývoj nových léků a jejich správné užívání by v současné době nebyly možné bez takové spolupráce, ani kolektivně, se zdravotnickými organizacemi, ani individuálně.
Tato spolupráce je pro odborníky velmi pozitivní, protože aktualizuje a zlepšuje jejich znalosti o léčivech, pomáhá jim umocňovat jejich další vzdělávání a umožňuje jim účastnit se špičkového výzkumu v mezinárodním prostředí. To vše zlepšuje kvalitu péče v systému zdravotnictví, a proto zvýhodňuje pacienty, což je konečný účel poskytování zdravotní péče.
Jako příklad našeho závazku transparentnosti a za účelem posílení důvěry v naši společnost každoročně zveřejňujeme převody akcií a platby provedené zdravotníkům a organizacím a sdružením pacientů, jakož i převody akcií související s výzkumem a vývojem.

Převody akcií

Převody akcií související s Výzkumem a Vývojem

€12.7M
2017
€8.9M
2018
€5.4M
2019
€5.3M
2020
€5.1M*
2021
€7.5M**
2022

*Navíc byly provedeny převody hodnot souvisejících s výzkumem a vývojem z německé pobočky ve výši 50 000 eur.

**Navíc byly provedeny převody hodnot souvisejících s výzkumem a vývojem z německé pobočky ve výši 25 000 eur.

Etické kodexy a předpisy pro výrobky

Společnost Ferrer je členem různých partnerství v rozmanitých odvětvích a přísně dodržuje příslušné etické kodexy a respektuje všechna nařízení vztahující se na její produkty.