We want to be a positive impact company
Zprávy

Společnost Ferrer věnuje více než 60 % svého čistého zisku na sociální a ekologické účely

V roce 2021 věnovala farmaceutická společnost Ferrer v souladu se svým cílem vytvářet pozitivní dopad na společnost 61,4 % svého čistého zisku na sociální a environmentální účely. Jak je uvedeno ve Zprávě o udržitelnosti společnosti, společnost Ferrer reinvestovala většinu svých zisků do různých projektů zaměřených na podporu rovných příležitostí pro osoby ve znevýhodněných situacích, jakož i do iniciativ zaměřených na ochranu planety, čímž naplnila svůj cíl být společností s pozitivním dopadem. Toto číslo představuje nárůst o 53,2 % ve srovnání s rokem 2020.


Mezi hlavními cíli, na které společnost Ferrer v roce 2021 věnovala velkou část svých zisků, vyniká dodávka téměř milionu porcí zdravých jídel mimořádně zranitelným skupinám v metropolitní oblasti Barcelony. Tato jídla připravovaná z potravin vypěstovaných v biodynamických a permakulturních městských sociálních zahradách mají za cíl propagovat zelený, udržitelný a agroekologický model města. Společnost podporuje také děti ohrožené sociálním vyloučením, činí tak prostřednictvím vzdělávacích programů zaměřených na hudbu, které mají zabránit jejich školnímu neúspěchu a posílit jejich vzdělávací, kulturní a emocionální rozvoj.


Jak uvádí Mario Rovirosa, generální ředitel společnosti Ferrer, společnost stanovila vlastní ziskovou marži „na méně než polovinu oproti ostatním společnostem v odvětví“ s cílem „reinvestovat do iniciativ se sociálním a environmentálním dopadem, aby vytvořila spravedlivější a rovnoprávnější společnost“. Rovirosa také vysvětlil, že společnost již několik let pracuje na své přestavbě na „organizaci s pozitivním dopadem“. „Jsme si vědomi, že nás čeká ještě dlouhá cesta, ale chceme být hybnou silou nového způsobu podnikání a bytí ve světě, protože věříme, že naše činnost farmaceutické společnosti by měla vytvářet více společenských a environmentálních hodnot, než kolik jich využívá,“ dodal.


Celá strategie společnosti Ferrer se tak nyní soustředí kolem rozvoje lidí a jejich talentu, ochrany planety a boje za spravedlivější a rovnější společnost. 


Díky práci dokončené v roce 2021 se společnost Ferrer na začátku roku 2022 stala první španělskou farmaceutickou laboratoří, která se připojila ke komunitě B Corp, seskupení společností zaměřených na budování inkluzivnější a udržitelnější ekonomiky. V certifikačním procesu, který provedla společnost B Lab Spain, byla velmi pozitivně hodnocena strategie společnosti Ferrer zaměřená na vývoj inovativních terapeutických řešení schopných měnit životy pacientů trpících závažnými a vyčerpávajícími chorobami a byla uznána schopnost společnosti pracovat s nejvyššími standardy kvality a bezpečnosti, transparentnosti, etiky a poctivosti.


Za talent a za spravedlivější svět vhodný pro život 


Údaje ve Zprávě společnosti Ferrer za rok 2021 také odrážejí závazek společnosti ke kultuře zaměřené na lidi prostřednictvím osy Great People (Skvělí lidé), která je založena na důvěře a odpovědnosti. V této souvislosti byla společnost ve Španělsku, Mexiku a Portugalsku oceněna jako vynikající místo pro práci (Great Place to Work®), což potvrzuje její schopnost zaujmout a udržet si ty nejlepší odborníky, přičemž na konci roku 2021 mělo téměř 96 % jejích zaměstnanců smlouvy na dobu neurčitou a její týmy absolvovaly celkem 103 139 hodin školení.


„Lidé ze společnosti Ferrer jsou hlavními aktivisty našeho záměru. Každý z nás se svými každodenními rozhodnutími podílí na vytváření naší kultury. Kultury, která souvisí se způsobem řízení, komunikace, organizace, ale také s udržitelnějším světem, v němž musíme jako organizace nadále přispívat k ochraně životního prostředí planety a k rovným příležitostem. A proto chceme, aby společnost Ferrer byla nejen skvělou společností pro práci, ale také společností s pozitivním dopadem, a z toho důvodu se zaměřuje na prospěch všech skupin kolem nás," uvedla Bea Vila, Chief People & Sustainability Officer společnosti Ferrer.


Lidé ze společnosti Ferrer byli také hnací silou osy Social Justice (Sociální spravedlnost), jejímž prostřednictvím se společnost snaží vytvářet spravedlivější a rovnější společnost. Za tímto účelem společnost během Days for Good (Dnů pro dobro) mobilizovala 420 dobrovolníků, kteří věnovali více než 1 300 hodin sociálním a ekologickým projektům. V rámci této osy zaměřené na sociální spravedlnost sama společnost podporuje ochranu lidských práv, prevenci a záruku nediskriminace, zdraví, svobody sdružování a důstojných pracovních podmínek svých zaměstnanců a přispívá k nápravě sociální nerovnováhy ve společnosti.


Společnost Ferrer dosáhla v roce 2021 prostřednictvím opatření v rámci své osy Liveable Planet (Planeta vhodná pro život), zaměřené na ochranu životního prostředí planety, snížení své globální uhlíkové stopy o 18,9 % a přiblížila se tak cíli snížit ji v roce 2030 o 25 %. V tomto směru společnost využívá 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, čímž ročně zabrání emisím 7 500 tun CO2. Kromě toho společnost také dosáhla 76,5 % využití odpadu na globální úrovni, mimo jiné díky opatřením, jako je zpracování, recyklace, rekuperace a kompostování.


V oblasti obalů společnost Ferrer potvrdila svůj závazek k oběhovému hospodářství spuštěním programu Packaging for good, který zahrnuje podporu ekodesignu a využití materiálů v souladu s vizí společnosti snížit do roku 2030 uhlíkovou stopu svých obalů o 25 % prostřednictvím ekodesignu 50 % svých výrobků. Kromě toho společnost Ferrer v červnu 2021 zahájila v Kostarice projekt Ecoins, program zpětné logistiky, který umožnil zpětný odběr více než 4 500 tun materiálů na více než 450 sběrných místech. Tímto projektem se společnost Ferrer stala první farmaceutickou společností, jež se ujala zpětného odběru odpadních léčiv a splnila požadavky kostarického zákona o rozšířené odpovědnosti výrobce.


Kromě toho se společnost Ferrer v rámci svého cíle být uhlíkově pozitivní společností připojila k podnikatelské ambici 1,5 °C, kterou prosazuje Organizace spojených národů s cílem snížit emise skleníkových plynů, a zúčastnila se Konference o změně klimatu (COP 26), aby svůj závazek sladila s doporučeními a zkušenostmi vědecké komunity.

Poslední úprava
01/08/2022