PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ A PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

normal

Toto právní upozornění a podmínky použití (dále jen „právní upozornění”) upravují přístup k webové stránce přístupné pod názvem domény www.ferrer.com nebo dalších domén nebo subdomén vlastněných společností FERRER (dále jen „web“). www.ferrer.com a jejich používání

Za uživatele webové stánky (dále jen „Uživatel”) je považován ten, kdo na stránku vstoupí. Samotný vstup na stránku předpokládá přijetí všech podmínek obsažených v tomto právním upozornění. V případě nesouhlasu s tímto právním upozorněním musí uživatel okamžitě opustit webovou stránku a dále ji nepoužívat.

Přijetím tohoto právního upozornění uživatel prohlašuje:

  1. že přečetl a pochopil, co je zde uvedeno.

  2. že přijímá všechny závazky zde uvedené.

Uživatel si musí pečlivě přečíst toto právní upozornění pokaždé, když vstoupí na web, protože může být změněno nebo upraveno.

Majitel webové stránky si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění provést jakoukoli změnu nebo aktualizaci svého obsahu a služeb, tohoto právního upozornění a obecně všech prvků, které tvoří design a konfiguraci této webové stránky.

1. OBECNÉ INFORMACE O WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

 

V souladu s ustanoveními článku 10 zákona č. 34/2002 ze dne 11. července o službách informační společnosti a elektronickém obchodu jsou obecné informace o webové stránce uvedeny níže:

Majitel: GRUPO FER  RER INTERNACIONAL, S.A. (dále jen, „FERRER“).

Sídlo: Avenida Diagonal, nº 549, 5.patro, 08029, Barcelona (Španělsko)

Obecný email: lopd@ferrer.com

Telefon: 936 003 700

DIČ: A61738993

Registrační údaje: Obchodní rejstřík v Barceloně, svazek 24901, strana 001, číslo listu B-78991, položka 34.

2. PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

 

2.1 Přístup na webovou stránku

Přístup na webovou stránku je bezplatný s výjimkou nákladů na připojení prostřednictvím telekomunikační sítě dodávané poskytovatelem přístupu na síť podle smlouvy sjednané uživatelem.

2.2 Pravidla používání webové stránky

Uživatel souhlasí s používáním webové stránky a veškerého jejího obsahu a služeb v souladu s ustanoveními zákona, morálky, veřejného pořádku a tohoto právního upozornění. Stejně tak se zavazuje vhodným způsobem využívat služeb a/nebo obsahu webové stránky a nepoužívat je k provádění nezákonných činností nebo činností, které představují trestný čin, která porušují práva třetích osob a/nebo porušují předpisy o duševním a průmyslovém vlastnictví nebo jakákoli jiná pravidla příslušného právního řádu.

Uživatel se zavazuje, že nebude přenášet, předávat, šířit a zpřístupňovat třetím osobám žádný druh materiálu a informací (údaje, obsah, zprávy, obrázky, zvukové a obrazové soubory, fotografie, software atd.), které jsou v rozporu se zákonem, morálkou, veřejným pořádkem a tímto právním upozorněním. Uživatel se zavazuje především, i když ne výlučně a neomezujícím způsobem k následujícímu:

  1. -Nezavádět ani nešířit obsah nebo propagaci rasistické, xenofobní nebo pornografické povahy, obsah na podporu terorismu nebo obsah porušující lidská práva.

  2. -Nezavádět ani nešířit na síti datové programy (viry a škodlivý software), které by mohly způsobit poškození počítačových systémů poskytovatele přístupu, jeho poskytovatelů nebo internetových uživatelů třetích stran.

  3. -Nešířit, nepředávat ani nezpřístupňovat třetím stranám žádný druh informací, prvků nebo obsahu, který porušuje základní práva a veřejné svobody uznávané ústavně a v mezinárodních smlouvách.

  4. -Nešířit, nepředávat ani nezpřístupňovat třetím stranám žádný druh informací, prvků nebo obsahu, který představuje nezákonnou nebo nekalou reklamu

  5. -Nepřenášet nevyžádanou nebo neautorizovanou reklamu, reklamní materiál, „nevyžádanou poštu", „řetězové dopisy", „pyramidové struktury" nebo jiný způsob obtěžování, s výjimkou těch oblastí (jako jsou komerční prostory), které pro ně byly určeny výhradně.

  6. -Neuvádět ani nešířit žádné nepravdivé, nejednoznačné nebo nepřesné informace a obsah způsobem, který uvádí příjemce informací v omyl.

  7. -Nešířit, nepředávat ani nezpřístupňovat třetím stranám žádné informace, prvek nebo obsah, který představuje porušení práv duševního a průmyslového vlastnictví, patentů, ochranných známek nebo autorských práv, které odpovídají vlastníkům webových stránek nebo třetím stranám.

  8. -Nešířit, nepředávat ani nezpřístupňovat třetím stranám žádný druh informací, prvků nebo obsahu, který představuje porušení utajení komunikace a právních předpisů o osobních údajích.

Uživatel souhlasí s tím, že zprostí společnost FERRER jakéhokoli eventuálního nároku, pokuty, sankce nebo sankcí, které mohou být vyžadovány v důsledku nedodržení některého z výše uvedených pravidel užívání a navíc si společnost FERRERvyhrazuje právo požadovat odpovídající náhradu škody.

2.3 Zřeknutí se odpovědnosti

Společnost FERRER nepřebírá žádnou odpovědnost za aktualizaci tohoto webu ani nezaručuje, že zveřejněné informace jsou přesné nebo úplné. Uživatel proto musí před jakýmkoli rozhodnutím týkajícím se jakékoli služby nebo obsahu popsaného na tomto webu potvrdit, že zveřejněné informace jsou přesné a úplné.

Přístup uživatele na web neznamená pro společnost FERRER povinnost kontrolovat nepřítomnost virů, červů nebo jiných škodlivých počítačových prvků. V každém případě je uživatel odpovědný za dostupnost odpovídajících nástrojů k detekci a odstraňování škodlivých počítačových programů.

Společnost FERRER neodpovídá za škody způsobené v softwaru a počítačovém vybavení uživatelů nebo třetích osob při používání služeb nabízených na webových stránkách.

Společnost FERRER neodpovídá za žádné škody nebo ztráty jakéhokoli druhu způsobené uživatelem, které jsou způsobeny selháním telekomunikačních sítí nebo jejich odpojením a které způsobí pozastavení, zrušení nebo přerušení služby webových stránek během poskytování stejné nebo dříve poskytnuté služby.

Pokud jde o informace a obsah týkající se zdraví, jsou tyto informace poskytovány pouze k informačním účelům, a proto společnost FERRER doporučuje uživateli vždy jednat pod odborným lékařským dohledem..

Uživatel nese zodpovědnost za to, že v případě rozhodnutí na základě informací poskytnutých na webu bude odpovědností výhradně na jeho straně a nebude moci uplatnit žádný nárok u společnosti FERRER v důsledku přijetí těchto rozhodnutí.

2.4 Obsah a služby propojené přes Webovou stránku

Služba přístupu na Webovou stránku může zahrnovat technická propojovací zařízení, adresáře a dokonce i vyhledávací nástroje, které uživateli umožňují přístup na jiné stránky a internetové portály (dále jen „propojené stránky“). V těchto případech bude společnost FERRER odpovědná za obsah a služby poskytované na propojených stránkách pouze v rozsahu, v jakém má skutečnou znalost o jejich protiprávním charakteru a pokud urychleně neodstranila odkaz. V případě, že se uživatel domnívá, že existuje propojený web s nedovoleným nebo nevhodným obsahem, může to oznámit společnosti FERRER, aniž by toto znamenalo povinnost příslušný odkaz odstranit.

V žádném případě neznamená existence propojených stránek nutnost uzavření smluv se zodpovědnými osobami nebo majitel těchto stránek ani to, že by je společnost FERRER doporučovala, propagovala nebo se ztotožňovala s jejich projevy, obsahem nebo poskytovanými službami.

Společnost FERRER nezná obsah ani služby propojených stránek, a proto nenese odpovědnost za škody způsobené protiprávním charakterem, kvalitou, zastaralostí, nedostupností, chybami a zbytečností obsahu a/nebo služeb propojených stránek nebo jakékoli jiné škody, které nelze přímo přičíst společnosti FERRER.

2.5 Průmyslové a duševní vlastnictví

Veškerý obsah webových stránek, kterým se rozumí například, texty, fotografie, grafika, obrázky, ikony, technologie, software, odkazy a další audiovizuální nebo zvukový obsah, jakož i jejich grafický design a zdrojové kódy, jsou duševním vlastnictvím společnosti FERRER nebo třetích stran, aniž by bylo jakékoli z práv na tento obsah ohledně jeho využívání uznané současnými předpisy o duševním vlastnictví chápáno jako právo postoupené uživateli.

Ochranné známky, obchodní názvy nebo rozlišovací znaky jsou vlastnictvím společnosti FERRER nebo třetích stran, aniž by se však mělo za to, že přístup k webovým stránkám na ně přiznává jakékoli právo.

3. MEZINÁRODNÍ UŽIVATELÉ

 

Webová stránka je ve Španělsku řízena, provozována a aktualizována společností FERRER. 

Společnost FERRER nezaručuje správnost údajů na Webových stránkách ani jejich dostupnost v jiných zemích nebo na jiných místech, ani nezaručuje, že produkty a služby nabízené prostřednictvím Webových stránek budou k dispozici v jiných zemích se stejnou prezentací nebo značkou, o stejné velikosti nebo za stejných podmínek.

Produkty, na které odkazuje web, mohou podléhat různým kontrolám v závislosti na zemi, ve které jsou použity. Informace o těchto produktech se mohou lišit v závislosti na zemi. Uživatelé webové stránky by měli konzultovat se svou místní lékařskou službou a regulačními orgány informace, které platí pro jejich zemi.

4. NEPLATNOST A NEÚČINNOST USTANOVENÍ

 

Pokud bude kterékoli ustanovení obsažené v tomto právním oznámení prohlášeno za zcela nebo částečně neplatné nebo neúčinné, ovlivní tato neplatnost nebo neúčinnost pouze uvedené ustanovení nebo jeho část, která je neplatná nebo neúčinná, přičemž toto právní upozornění zůstane platné ve všem ostatním s tím, že takové ustanovení není v tomto právním oznámení plně nebo částečně obsaženo.

5. ROZHODNÉ PRÁVO A PŘÍSLUŠNÁ JURISDIKCE

 

Toto právní upozornění se bude řídit a interpretovat v souladu se španělskými právními předpisy. FERRER a uživatel souhlasí s tím, že předloží jakékoli spory, které mohou vyplynout z poskytování služeb, které jsou předmětem tohoto právního upozornění, soudům a tribunálům města Barcelony, pokud zákon nestanoví jinak. 

Poslední úprava
12/07/2021