Zásady na ochranun soukromí

normal

V souladu s Nařízením EU 2016/679 ze dne 27. dubna o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále „GDPR“), organickým zákonem 3/2018 ze dne 5. prosince o ochraně osobních údajů a záruce digitálních práv (dále „LOPD“) a dalšími platnými normami ve vztahu k ochraně údajů osobní povahy bude společnost GRUPO FERRER INTERNACIONAL, S.A. (dále „FERRER“ nebo „společnost“) zpracovávat veškeré údaje jako subjekt zodpovědný za nakládání s daty ve spojení s komunikačním kanálem na podávání stížností zřízeným společností FERRER v souladu s článkem 31 bis trestního zákoníku, který ve shodě s příslušnými právními předpisy může obsahovat obsahovat citlivé údaje. Identifikační údaje společnosti FERRER jsou následující:

Majitel: GRUPO FERRER INTERNACIONAL, S.A. 
Sídlo: Av. Diagonal nº 549, 5.patro, 08029, Barcelona, Španělsko
DIČ: A-61738993
E-mail: lopd@ferrer.com 
Kontaktní e-mail inspektora pro ochranu údajů: dpo@ferrer.com  

1.1. Osobní údaje zpracované společností FERRER

 

Společnost FERRER může pomocí vnitřních informačních systémů na podávání stížností (včetně anonymních oznámení) získávat osobní údaje (dále „Osobní údaje“), které mohou zahrnovat různé druhy osobních údajů spojených se skutky nebo chováním, jež by mohly být v rozporu s obecnými pravidly nebo příslušnými odvětvovými předpisy. 

Údaje se mohou vztahovat k vám jako ohlašovateli nebo subjektu, který je předmětem stížnosti. Účelem jejich zpracování je posoudit, zda došlo k porušení jakéhokoli aplikovatelného předpisu a/nebo příručky na podávání stížností a přijmout nezbytná rozhodnutí a opatření v rámci Výboru pro etiku společnosti FERRER včetně přípravy informačních sdělení a jejich odeslání příslušnému oddělení nebo do systému People tak, aby byla přijata odpovídající disciplinární opatření na ochranu společnosti.

1.2. Důvody a právní základ zpracování údajů a doba jejich uchování

 

Osobní údaje budou v souladu s trestním zákoníkem použity za účelem zpracování informačních zpráv o porušení předpisů nebo ustanovení uvedených v příručce systému na podávání stížností zaměstnanci. 
Právní základ využití údajů spočívá v dodržení právních závazků, konkrétně závazků vyplývajících ze článku 31 bis trestního zákoníku, na jehož základě společnost FERRER musí nařídit povinnost upozornit orgán zodpovědný za dohled nad systémem pro prevenci páchání trestných činů a jeho dodržování na možná rizika a porušení smluvních podmínek. V souladu s článkem 10 zákona LOPDGDD je rovněž povoleno vytváření a provozování informačních systémů sloužících k ohlašování trestných činů v rámci společnosti. 
Osobní údaje zpracované za tímto účelem budou v systému uloženy pouze po dobu nezbytně nutnou ke stanovení dalšího postupu prošetření oznámených skutečností. Po uplynutí třech měsíců budou zadané údaje ze systému odstraněny, s výjimkou případů, kdy je nutné uchovat důkaz o fungování systému pro prevenci páchání trestných činů. Záznamy o stížnostech, která nebyly uznány jako opodstatněné budou uchovávány pouze v anonymní formě.

1.3. Přístup k Osobním údajům pro pověřené třetí osoby ze společnosti FERRER

 

Přístup k Údajům bude umožněn výhradně osobám zodpovědným za vnitřní kontrolu a dodržování předpisů, tj. poradci pro podnikovou etiku a dodržování předpisů a členům Výboru pro etiku a dodržování předpisů nebo dalším osobám dodatečně pověřeným k nakládání s údaji. Bude-li to však nezbytně nutné pro řádné prošetření ohlášených skutečností a/nebo přijetí disciplinárních opatření nebo případné soudního řízení, bude přístup k údajům umožněn dalším členům Skupiny nebo třetím stranám.

Není však dotčeno oznámení skutečností, které představují trestný nebo správní delikt, příslušnému orgánu. Pouze pokud mohou být proti pracovníkovi nebo třetí osobě učiněna disciplinární opatření, bude takový přístup povolen zaměstnancům pro řízení a kontrolu lidských zdrojů společnosti FERRER .

Zejména v případě zaměstnanců společností skupiny FERRER mimo Evropský hospodářský prostor lze provádět mezinárodní přenos Údajů. Z tohoto důvodu podnikne společnost FERRER příslušná opatření k zajištění toho, aby vaše osobní údaje zůstaly chráněny v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto dokumentu i při jejich přenosu mimo EHP. Zajistíme, aby jakákoli třetí strana, která obdrží vaše Osobní údaje, provedla vhodná bezpečnostní opatření k ochraně těchto dat. Mechanismus stanovení odpovídající úrovně ochrany může být (i) že příslušná země má status země s odpovídající úrovní ochrany, to znamená, že třetí strana má své sídlo v zemi, kterou Evropská komise považuje za „odpovídající“, protože její normy ohledně ochrany údajů jsou podobné údajům Evropské unie; ii) že se použijí standardní smluvní doložky Evropské komise; iii) že třetí strana má štít EU-USA a štít Švýcarsko-USA na ochranu soukromí; a v případě, že nic z výše uvedeného není použitelné ale je nezbytné ke zpracování údajů (iii) váš výslovný souhlas pokračovat v přenosu vašich osobních údajů.

V každém případě budete informováni o přenosu vašich Osobních údajů v případě, že k němu dojde.   

1.4.     Výkon práva 

 

Zpracování vašich osobních údajů společností FERRER bude vždy prováděno v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů.

V každém případě můžete právo přístupu k vašim údajům uplatnit kdykoli a zdarma; úprava; odstranění; omezení zpracování údajů; přenositelnost údajů a písemná námitka s potřebnou dokumentací a/nebo informace osvědčující vaši totožnost a výslovně uvádějící, jaké právo z těch výše uvedených, uplatňujete: 

  • Dostavit se na Oddělení lidských zdrojů.

  • Poslat e-mail na adresu lopd@ferrer.es   

  • Poslat dopis na adresu společnosti FERRER: Avinguda Diagonal, 549, 5ª, 08029,Barcelona. 

Stejně tak máte při zpracování vašich údajů, jejichž legitimita je založena na vašem souhlasu, právo kdykoli odvolat uvedený souhlas, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování údajů na základě souhlasu před jeho odvoláním.
Všechny žádosti zvážíme a odpovíme ve lhůtě stanovené příslušným zákonem. Mějte však na paměti, že za určitých okolností nepodléhají některé informace těmto požadavkům, pokud vaše Osobní údaje musíme dále zpracovávat pro naše oprávněné zájmy nebo za účelem dodržení zákonné povinnosti.
V každém případě má zaměstnanec právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru, pokud to považuje za vhodné.

Poslední úprava
03/10/2023