JURIDISCHE MEDEDELING EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

normal

Deze juridische mededeling en gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen “de juridische mededeling”) regelen de toegang tot en het gebruik van de website die toegankelijk is door middel van de domeinnaam www.ferrer.com of een van de andere domeinen of subdomeinen waarvan FERRER eigenaar is (hierna te noemen “de website”). www.ferrer.com

Degene die de website opent wordt de conditie van gebruiker van de website (hierna te noemen “de gebruiker”) toegekend en dit betekent dat hij/zij akkoord gaat met alle voorwaarden die in deze juridische mededeling zijn opgenomen. Als de gebruiker het niet eens is met deze juridische mededeling, dient hij of zij de website onmiddellijk te verlaten zonder deze te gebruiken.

Door akkoord te gaan met deze juridische mededeling verklaart de gebruiker:

  1. Dat hij/zij het hierin vermelde heeft gelezen en begrijpt.

  2. Dat hij/zij alle hierin opgenomen verplichtingen op zich neemt.

De gebruiker moet deze juridische mededeling telkens wanneer hij/zij de website bezoekt aandachtig lezen, want deze website en deze juridische mededeling kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen.

De eigenaar van de website behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of updates aan te brengen in de inhoud en de diensten van de website en, in het algemeen, in de elementen die deel uitmaken van het ontwerp en de configuratie van de website.

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE WEBSITE

 

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 10 van wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, wordt de algemene informatie op de website hieronder verstrekt:

Eigenaar: GRUPO FERRER INTERNACIONAL, S.A. (hierna te noemen “FERRER”).

Adres: Avenida Diagonal, nr. 549, 5ª Planta, 08029, Barcelona (Spanje)a)

Algemene e-mail: lopd@ferrer.com

Telefoonnummer: 936 003 700

Btw-nummer: A61738993

Registergegevens: Handelsregister van Barcelona, boek 24901, folio 001, blad nr. B-78991, 34e inschrijving.

2. GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

2.1 Toegang tot de website

De toegang tot de website is gratis, met uitzondering van de kosten voor aansluiting via het telecommunicatienetwerk dat door de door de gebruiker gecontracteerde toegangsprovider wordt aangeboden.

2.2 Regels voor het gebruik van de website

De gebruiker is gehouden de website en al zijn inhoud en diensten te gebruiken in overeenstemming met de wet, de goede zeden, de openbare orde en deze juridische mededeling. Eveneens is de gebruiker gehouden passend gebruik te maken van de diensten en/of de inhoud van de website en deze niet te gebruiken voor onwettige of criminele activiteiten die inbreuk maken op de rechten van derden en/of inbreuk maken op intellectuele en industriële eigendomsrechten of andere toepasselijke wettelijke voorschriften.

De gebruiker is gehouden geen materiaal en informatie (gegevens, inhoud, berichten, tekeningen, geluids- en beeldbestanden, foto's, software, enz.) die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde en deze juridische mededeling, door te geven, te introduceren, te verspreiden aan en ter beschikking te stellen van derden. Ter informatie en in geen geval beperkend of uitsluitend, is de gebruiker gehouden:

  1. Geen inhoud of propaganda te introduceren of te verspreiden van racistische, xenofobe of pornografische aard, of ter ondersteuning van terrorisme of die in strijd is met de mensenrechten.

  2. -In het netwerk geen gegevensprogramma's (virus- en schadelijke software) te introduceren of te verspreiden die schade kunnen veroorzaken aan de computersystemen van de provider die toegang verleent, de leveranciers daarvan of derde gebruikers van het internet.

  3. -Geen enkele vorm van informatie, element of inhoud die in strijd is met de grondrechten en de openbare vrijheden die door de Grondwet en internationale verdragen worden erkend, te verspreiden, door te geven aan of ter beschikking te stellen van derden.

  4. -Geen enkele vorm van informatie, element of inhoud die illegale of oneerlijke reclame vormt, te verspreiden, door te geven aan of ter beschikking te stellen van derden.

  5. -Geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame, reclamemateriaal, junkmail, “kettingbrieven", “piramidestructuren", of enige vorm van aansporing door te sturen, behalve in die gebieden (zoals commerciële ruimtes) die uitsluitend voor dit doel zijn ontworpen.

  6. -Geen valse, dubbelzinnige of onnauwkeurige informatie en inhoud te introduceren of te verspreiden op een manier die de ontvangers van de informatie misleidt.

  7. -Geen enkele vorm van informatie, element of inhoud die een schending van de intellectuele en industriële eigendomsrechten, octrooien, handelsmerken of auteursrechten van de eigenaars van de website of van derden inhoudt, te verspreiden, door te geven aan of ter beschikking te stellen van derden.

  8. -Geen enkele vorm van informatie, element of inhoud die een schending is van de geheimhouding van berichten en de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, te verspreiden, door te geven aan of ter beschikking te stellen van derden.

De gebruiker is verplicht om elke mogelijke vordering, boete of sanctie die hij/zij zou moet dragen als gevolg van het schenden van een van de voornoemde gebruiksregels door de gebruiker, ongeschonden te handhaven. Bovendien behoudt FERRER zich het recht voor om een eventuele schadeloosstelling te vragen.

2.3 Uitsluiting van aansprakelijkheid

FERRER neemt geen verantwoordelijkheid voor het actualiseren van deze website, noch garandeert het bedrijf dat de gepubliceerde informatie juist of volledig is. Daarom moet de gebruiker nagaan of de gepubliceerde informatie juist en volledig is alvorens een beslissing te nemen met betrekking tot een dienst of inhoud die op deze website wordt beschreven.

Als de gebruiker de website bezoekt, betekent dit nog niet dat FERRER de plicht heeft om de afwezigheid van virussen, wormen of andere schadelijke computerelementen te controleren. De gebruiker is in ieder geval verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van adequate hulpmiddelen voor het opsporen en desinfecteren van schadelijke computerprogramma's.

FERRER is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de software en computerapparatuur van de gebruikers of derden tijdens het gebruik van de op de website aangeboden diensten.

FERRER is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die de gebruiker wordt berokkend als gevolg van storingen of onderbrekingen in de telecommunicatienetwerken die leiden tot de opschorting, annulering of onderbreking van de dienst van de website tijdens de levering of op voorhand.

De informatie en inhoud met betrekking tot de gezondheid worden uitsluitend ter informatie verstrekt en daarom wordt de gebruiker aanbevolen om te handelen op basis van professioneel medisch advies.

De gebruiker gaat ermee akkoord dat, in het geval van het nemen van beslissingen op basis van de informatie op de website, de verantwoordelijkheid uitsluitend bij hem of haar ligt, en dat hij of zij geen enkele aanspraak kan maken op FERRER voor de gevolgen van de genomen beslissingen.

2.4 Via de website gekoppelde inhoud en diensten

Toegang tot de website kan technische linkapparaten, directory’s en zelfs zoekmachines bevatten die de gebruiker in staat stellen om toegang te krijgen tot andere pagina's en internetportalen (hierna te noemen "gekoppelde websites”). In deze gevallen is FERRER alleen verantwoordelijk voor de inhoud en diensten die op de gekoppelde websites worden aangeboden voor zover het bedrijf daadwerkelijk op de hoogte is van de onwettigheid en de link niet met de nodige zorgvuldigheid heeft gedeactiveerd. Indien de gebruiker van mening is dat er een gekoppelde website is met onwettige of ongepaste inhoud, kan hij of zij FERRER hiervan op de hoogte stellen, maar dit bericht houdt in geen geval de verplichting in om de betreffende link te verwijderen.

Het bestaan van gekoppelde websites impliceert in geen geval het afsluiten van overeenkomsten met de verantwoordelijken of eigenaars van deze websites, noch de aanbeveling, bevordering van of identificatie van FERRER met de verklaringen, de inhoud of de geleverde diensten.

FERRER kent de inhoud en diensten van de gekoppelde websites niet en is daarom niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit de onwettigheid, kwaliteit, het niet up-to-date of beschikbaar zijn, fouten of onbruikbaarheid van de inhoud en/of diensten van de gekoppelde websites of voor enige andere schade die niet direct aan FERRER toe te schrijven is.

2.5 Intellectuele en industriële eigendom

Alle inhoud van de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de teksten, foto's, grafieken, beelden, pictogrammen, technologie, software, links en andere audiovisuele en geluidsinhoud, evenals de grafische vormgeving en de broncodes, zijn intellectueel eigendom van FERRER of van derden. Geen van de exploitatierechten die door de geldende wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom worden erkend, mag worden geacht te zijn overgedragen aan de gebruiker.

De merken, handelsnamen of onderscheidingstekens zijn eigendom van FERRER of van derden en de toegang tot de website houdt geen enkel recht op deze merken, handelsnamen of onderscheidingstekens in.

3. INTERNATIONALE GEBRUIKERS

 

De website wordt in Spanje gecontroleerd, geëxploiteerd en bijgewerkt door FERRER. 

FERRER garandeert niet dat de gegevens op de website juist zijn of dat ze beschikbaar zijn in andere gebieden of locaties, noch dat de producten en diensten die via de website worden aangeboden beschikbaar zijn in andere gebieden met dezelfde presentatie of hetzelfde merk, in dezelfde afmetingen of onder dezelfde voorwaarden.

De producten waarnaar op de website wordt verwezen, kunnen aan verschillende controles worden onderworpen, afhankelijk van het land van gebruik. De informatie over deze producten kan per land verschillen. De gebruikers van de website dienen met hun respectievelijke lokale artsendiensten en regelgevende instanties te overleggen over informatie die geschikt is voor hun land.

4. NIETIGHEID EN ONDOELMATIGHEID VAN DE BEPALINGEN

 

Indien een bepaling in deze juridische mededeling geheel of gedeeltelijk nietig of ondoelmatig zou worden verklaard, is deze nietigheid of ondoelmatigheid alleen van invloed op die bepaling of het gedeelte daarvan dat nietig of ondoelmatig is. Deze juridische mededeling blijft in alle andere opzichten bestaan. Daarbij wordt een dergelijke bepaling geacht geheel of gedeeltelijk niet opgenomen te zijn.

5. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE JURISDICTIE

 

Deze juridische mededeling valt onder en wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving. FERRER en de gebruiker komen overeen om elk geschil dat kan voortvloeien uit de levering van de diensten die onder deze juridische mededeling vallen, voor te leggen aan de rechtbanken en gerechtshoven van de stad Barcelona, tenzij anders bepaald door de wet.

Laatste aanpassing
12/07/2021