Ferrer Sustainability Report 2022
Aktualności

Już od trzech lat spółka przeznacza średnio ponad 40% swoich zysków na projekty społeczne i środowiskowe

Barcelona, 27 lipca 2023.- Firma farmaceutyczna Ferrer, która zdobyła certyfikat korporacyjny B w 2022 r., potwierdza, że istnieje inny sposób prowadzenia działalności gospodarczej niż tylko bazowanie na etycznych relacjach biznesowych, które przyczyniają się do lepszego społeczeństwa. W ciągu ostatnich trzech lat Ferrer przeznaczyła średnio ponad 40% swoich zysków netto na różne projekty społeczne i środowiskowe, mające na celu stworzenie bardziej sprawiedliwego i równego społeczeństwa. Jak stwierdzono w Raporcie zrównoważonego rozwoju, w 2022 r. zainwestowano ponownie  47% zysków, po raz kolejny realizując cel generowania pozytywnego wpływu na społeczeństwo.

 

„Jako firma mamy obowiązek i odpowiedzialność stawiać na równi rentowność korporacyjną i korzyści społeczne. Uważamy, że  branża farmaceutyczna nie jest celem samym w sobie, ale raczej środkiem do generowania istotnych zmian społecznych. Jesteśmy świadomi, że przed nami jeszcze długa droga, ale chcemy zachęcić inne firmy do podążania tą samą ścieżką.” - mówi Mario Rovirosa, Dyrektor Generalny Ferrer. 

 

Aby zainspirować inne firmy i zwielokrotnić pozytywny wpływ poza granicami spółki, uruchomiono kilka inicjatyw angażujących partnerów biznesowych, dostawców i inne firmy. Przykładem tego jest program Dostawcy na dobre. W ramach tego projektu Ferrer zamierza wspierać swoich dostawców i pomagać im w doskonaleniu praktyk ESG (środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem). W tym celu zainicjowano proces oceny ESG swoich dostawców, a w 2022 r. za pośrednictwem Ecovadis oceniono już 320 z nich, w tym prawie 50% tych, których zidentyfikowano jako znaczących. W wyniku tych wysiłków, w 2022 r. zostaliśmy uznani za liderów w zakresie Zaangażowania Dostawcy przez CDP (Carbon Disclosure Project). Ponadto, aby zachować spójność ze strategią, spółka Ferrer uzyskała certyfikat EcoVadis Gold.

 

Podobny projekt został również zainicjowany w celu zaangażowania partnerów biznesowych - zwany jest on Partnerzy na dobre. Obejmuje on ocenę i promowanie wyników w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego wśród wybranych partnerów oraz określenie działań towarzyszących i angażujących ich w generowanie pozytywnego wpływu na społeczeństwo.

 

W ramach inspirowania innych, w 2022 r. Ferrer dołączyła jako partner strategiczny do Rady Miasta Barcelony, EADA Business School i B Lab Spain w sojuszu Barcelona +B - publiczno-prywatnym projekcie współpracy, który ma być częścią globalnego ruchu mobilizującego setki tysięcy obywateli i organizacji do promowania bardziej zamożnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu miasta.

 

Zaangażowanie na rzecz ludzi, planety oraz sprawiedliwego i równego społeczeństwa

 

Dane zawarte w Raporcie Ferrer 2022 odzwierciedlają również zaangażowanie firmy poprzez filar Great People w kulturę skoncentrowaną na ludziach i wspieranie kobiet na stanowiskach kierowniczych. Tym samym 51% kadry kierowniczej wyższego szczebla stanowią kobiety. W rzeczywistości zespół kierowniczy wyższego szczebla składa się z 6 kobiet i 5 mężczyzn. 

 

„Pracownicy Ferrer są naszą siłą napędową i chcemy, aby czuli się rozumiani, doceniani, motywowani i słuchani. Staramy się zapewnić im ciągły rozwój. Dowodem na to jest fakt, że w 2022 roku poświęciliśmy prawie 127,000 godzin na szkolenie naszych pracowników, co stanowi 68 godzin na osobę, ponieważ chcemy, aby pracownicy Ferrer czuli, że są w najlepszym miejscu do pracy i że realizują nasz cel w codziennym życiu” - zapewnia Bea Vila, Dyrektor ds. zasobów ludzkich i zrównoważenia w firmie Ferrer. Z całkowitej liczby godzin tylko 5% odpowiada szkoleniom obowiązkowym, podczas gdy 68,5% to szkolenia w zakresie umiejętności i podnoszenia kwalifikacji, a 26,5% to szkolenia techniczne. 

 

W związku z tym firma ponownie potwierdziła swój certyfikat Great Place to Work® w Hiszpanii, Meksyku i Portugalii oraz dodała dwa nowe kraje: Chile i Kostarykę. Przy rekordowej frekwencji 96% pracowników, 75% uznało, że Ferrer jest wspaniałym miejscem pracy, a 88% stwierdziło, że są dumni z wkładu firmy w społeczeństwo. 
Ponadto Ferrer potwierdza swoją kulturę opartą na zaufaniu i odpowiedzialności, konsolidując zaangażowanie w pracę elastyczną poprzez własny model bez ograniczeń między pracą stacjonarną i zdalną, dla tych specjalistów, którzy ze względu na swoje funkcje mogą pracować zdalnie. Pod nazwą Great Work! firma farmaceutyczna zdecydowała się na system Activity Based Working, oferujący różne sposoby pracy w zależności od działań każdej osoby.

 

Ludzie w Ferrer byli również siłą napędową filaru Social Justice, poprzez który firma pracuje nad stworzeniem bardziej sprawiedliwego i równego społeczeństwa. W tym celu firma zmobilizowała 925 osób w ramach programu wolontariackiego, poświęcając ponad 6,437 godzin na projekty społeczne i środowiskowe.

 

Duża część reinwestycji zysków netto Ferrer przeznaczana jest na projekty takie jak Ferrer for Food, realizowane przez Fundació Ferrer Sustainability. Jest to projekt kuchni społecznej, który codziennie dostarcza ponad 4000 pełnowartościowych posiłków osobom znajdującym się w trudnej sytuacji i dystrybuuje je do 51 organizacji społecznych w Barcelonie i regionie Maresme. 

 

W 2022 r. Fundació de Música Ferrer-Salat upamiętniła również swoją 40-letnią historię, naznaczoną promowaniem doskonałości muzycznej i transformacji społecznej poprzez muzykę. Cztery dekady działalności, w których wyróżnia się jej wkład w integrację społeczną poprzez formalną edukację muzyczną.


Kolejnym projektem o wyjątkowym wpływie społecznym jest inicjatywa Fundació Èxit, której misją jest ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki przez młodych ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej. W 2022 r., dzięki wszystkim wspólnym działaniom z Fundació Èxit, udało nam się wpłynąć na życie 218 młodych ludzi oraz 38 w ramach programu Leader Coach, zwiększając ich szanse na zatrudnienie i zmniejszając odsetek osób przedwcześnie kończących naukę w grupie młodych ludzi poprzez coaching i mentoring.

 

Poprzez działania w ramach filaru Liveable Planet, na rzecz ochrony środowiska naturalnego planety, Ferrer zredukowała w 2022 roku swój globalny ślad węglowy o 10,3%, zbliżając się do celu, jakim jest zmniejszenie bezpośrednich emisji o 25% w 2030 roku. W związku z tym firma pracuje w 100% na energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, unikając emisji 7 500 ton CO2 rocznie. Z drugiej strony firma osiągnęła również odzysk 84,6% swoich odpadów w skali globalnej, dzięki takim działaniom jak przetwarzanie, recykling, odzysk i kompostowanie.

 

W obliczu kryzysu klimatycznego, przed którym stoimy jako społeczeństwo, firma Ferrer wdrożyła plan transformacji klimatycznej, który dostosowuje jej strategię biznesową do celów dekarbonizacji uzyskanych dzięki celom naukowym (SBTi) na rok 2030. „Projekt ten umożliwi, między innymi, obiektywną i porównywalną ocenę zwrotu z inwestycji z uwzględnieniem efektywności energetycznej, emisji CO2 i innych zmiennych środowiskowych o dużej wartości dla podejmowania decyzji, ułatwiając przejście na modele biznesowe o niższej emisji dwutlenku węgla” - wyjaśnia David Ferrer, Dyrektor Finansowy Ferrer. Pod tym względem jedną z najbardziej innowacyjnych inicjatyw jest wdrożenie wewnętrznej ceny emisji dwutlenku węgla. Narzędzie to odgrywa kluczową rolę w podejmowaniu decyzji, biorąc pod uwagę wpływ, ryzyko i możliwości związane ze zmianami klimatu poprzez ustalenie ceny za tonę wyemitowanego CO2.

Última modificación
28/07/2023