Collective Action

Badamy nowe formy współpracy , aby sprostać najważniejszym wyzwaniom  naszego społeczeństwa

red

W świetle nasilających się obecnie nierówności przedsiębiorstwa mogą i powinny wyróżniać się jako czynnik działający na rzecz spójności społecznej. W tym celu wspieramy osoby o słabszej pozycji społecznej poprzez nasze fundacje, angażujemy naszych pracowników oraz współpracujemy z innymi podmiotami i organizacjami, które od lat grają w tych dziedzinach w pierwszej lidze.

W ramach naszej inicjatywy Collective Action podejmujemy działania, które przyczyniają się do przekazywania społeczeństwu tego wszystkiego czym dysponujemy, aby ponownie inwestować te zasoby tam, gdzie ich naprawdę brakuje i wprowadzać zmiany poprzez wolontariat i budowanie sojuszy.

Wspieranie społeczeństwa

Donaciones Ferrer

Ferrer od ponad 30 lat walczy o sprawiedliwość społeczną poprzez darowizny na cele charytatywne. Niemniej od roku 2020, uwzględniając narastanie nierówności, którego doświadczyliśmy (i doświadczamy), zaczęliśmy wnosić bardziej znaczący wkład, ponieważ uważamy, że przedsiębiorstwa mogą być istotnym czynnikiem zmiany i spójności społecznej.

Ponadto w roku 2023 przekazaliśmy ponad 9,5 miliona euro na projekty społeczne i z zakresu ochrony środowiska.

red
left
 
​Najważniejsze organizacje, z którymi współpracujemy:


Fundacje Ferrer

(w 2023 r. 88%)

Donaciones Ferrer

Inne podmioty

(w 2023 r. 12%)

Donaciones Ferrer


 

Fundacio Ferrer sustainability

Fundacja Ferrer Sustainability

Fundacja Ferrer Sustainability została założona w 2020 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie na opiekę społeczną i niedobory żywności, które istniały już wcześniej, ale nasiliły się z powodu pandemii COVID-19.

Ma na celu poprawę poziomu życia i działanie na rzecz równości i sprawiedliwości w społeczeństwie poprzez propagowanie spójności społecznej, postępu gospodarczego i ochrony środowiska. W ramach naszych dokonań w ostatnich latach pracujemy nad dwoma szeroko zakrojonymi projektami, które mają na celu rozwiązanie różnych problemów społecznych i środowiskowych: Ferrer for food oraz Green for good.

red
right
Fundacio Música Ferrer salat

Fundacja muzyczna Ferrer-Salat

Działamy w dwóch obszarach: poszukiwanie doskonałości artystycznej i budowanie bazy społecznej Pragniemy wyprowadzić muzykę z salonów i sal koncertowych, do których dostęp mają nieliczni. Chcemy, aby muzyka stała się ogólnie dostępnym dobrem. W ramach naszych projektów muzykę postrzegamy jako narzędzie transformacji.

Edukacja muzyczna, zarówno w ramach szkół, jak i poza nimi, przyczynia się do rozwoju osobistego. Stypendia muzyczne na poziomie profesjonalnym mogą mieć kluczowe znaczenie dla uczących się i uchronić ich przed koniecznością pracy ze szkodą dla nauki i innych możliwości.

normal
left
Fundació Finestres

Fundacja Finestres

Fundacja Finestres została powołana do życia w celu pobudzania kreatywności literackiej i stwarzania możliwości przyszłym autorom i autorkom z różnych dziedzin i środowisk, kładąc szczególny nacisk na prozy w języku katalońskim i hiszpańskim oraz tworzenie komiksów w języku katalońskim. Fundacja Finestres ma 4 osie działania (Premios Finestres de Narrativa [Nagrody Finestres w dziedzinie prozy], Premios Finestres de Ensayo [Nagrody Finestres w dziedzinie felietonów], Impulso al Cómic [Wsparcie komiksów] oraz Residencia Literaria Finestres [Rezydencja literacka Finestres]).

Wychodząc z założenia, że czytelnictwo jest jedną z największych sił napędowych zmiany, która ogranicza nierówności społeczne, a także narzędziem pozwalającym zrozumieć burzliwą teraźniejszość, Fundacja Finestres pragnie chronić i wspierać pisarstwo, aktywność intelektualną i sztukę, wspomagając artystów w procesie tworzenia oraz zapewniając im możliwości rozwoju intelektualnego.

red
right
Fundació Ferrer Talent

Fundacja Ferrer Talent

Fundacja Ferrer Talent wspomaga nowe pokolenie tenisistów w rozwijaniu głębokiej świadomości ekospołecznej, opierając się na przekonaniu, że taka postawa życiowa nadaje sens ich karierom zawodowych sportowców.

Fundacja zapewnia ramy, w których utworzono Tennis Empowerment Center Carles Ferrer Salat, Centro de Alto Rendimiento [Ośrodek Wysokiej Wydajności] oraz Agencia de representación de impacto  social [Agencję reprezentacyjną oddziaływania społecznego], która w sposób kompleksowy przyznaje stypendia świetnie zapowiadającym się na arenie międzynarodowej zawodnikom i zawodniczkom, aby ograniczenia natury finansowej nie stawały na drodze ich rozwoju.

normal
left

 

Dokonywanie zmian poprzez wolontariat

W roku 2020 uruchomiliśmy pierwszą edycję Programu Wolontariatu, powiązanego w sposób przekrojowy ze strategicznymi założeniami Ferrer, aby ułatwić pracownikom przedsiębiorstwa angażowanie się w działania na rzecz walki o sprawiedliwość społeczną.

voluntariado ferrer

Program Wolontariatu

Cele:

  • Podnoszenie świadomości pracowników Ferrer i ich wiedzy w zakresie zrównoważonego rozwoju.

  • Oferowanie zespołowi Ferrer przestrzeni do spotkań i możliwości mobilizacji, działania oraz wprowadzania zmian w społeczeństwie.

  • Tworzenie środowiska spójności i wymiany między pracownikami z różnych działów Ferrer.

red
right
Days for good Ferrer

Days for good

Rok rocznie obchodzimy Days for good, kilka dni wolontariatu poświęconego działaniom związanym z naszą strategią w zakresie aspektów społecznych i środowiskowych. Od roku 2021 to najważniejsze doroczne wydarzenie, w czasie którego podejmujemy działania z zakresu wolontariatu korporacyjnego i podnoszenia świadomości na poziomie globalnym w powiązaniu ze strategicznymi celami przedsiębiorstwa, aby osiągać następujące cele:

  • Motywowanie pracowników Ferrer do rozwijania aktywizmu i rozbudzanie poczucie przynależności. 

  • Zapoznawanie z naszą strategią społeczną i środowiskową wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz, a także z fundacjami Grupy. 

  • Podejmowanie nowych działań cyklicznych dostępnych w Portalu Wolontariatu po obchodach Days for good.

normal
left

 

Łączenie sił i budowanie sojuszy

Jeden plus jeden równa się dwa. Zgodnie z tym założeniem Ferrer dąży do tego, aby oddziaływać na osoby i organizacje w naszym otoczeniu w sposób, który za każdym razem będzie zwiększać efekt synergii wielu pomniejszych działań. Należymy do strategicznych grup biznesowych i budujemy długofalowe sojusze, aby zwielokrotniać wysiłki na rzecz walki o sprawiedliwość społeczną.

B Corp Ferrer

B Corp

Pracujemy, aby nasze codzienne działania i decyzje wykraczały poza ramy organizacji, aby przyczyniać się aktywnie do budowania bardziej sprawiedliwego, równego i inkluzywego społeczeństwa. Od roku 2022 jesteśmy aktywnym członkiem Społeczności B Corp, ruchu gromadzącego przedsiębiorstwa z całego świata, które łączy wspólny cel: „wykorzystywanie prężności przedsiębiorstwa jako siły napędowej zmian społecznych i środowiskowych”. W Hiszpanii należymy do grupy dużych przedsiębiorstw B Corp, których przedstawiciele spotykają się raz na kwartał, aby wymieniać się doświadczeniami perspektywami, a także wspólnie stawiać czoła wyzwaniom.

red
right
Barcelona + B Ferrer

Barcelona + B

Od roku 2022 nawiązujemy partnerstwa strategiczne z radą miasta Barcelona, EADA Business School oraz B Lab Spain w ramach sojuszu Barcelona +B, projektu partnerstwa publiczno-prywatnego ukierunkowanego na transformację społeczną i biznesową w celu budowania bardziej zamożnego, zrównoważonego oraz inkluzywnego miasta.  

Partnerstwo Barcelona +B to pionierska inicjatywa w Hiszpanii, która ma poprawić oddziaływanie społeczne i środowiskowe przedsiębiorstw i obywateli, abyśmy stawali się głównymi czynnikami zmiany i pozytywnej transformacji. Ta inicjatywa wpisuje się w większą sieć – Światową Sieć Miast +B – która mobilizuje między innymi obywateli, przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, uczelnie wyższe i fundacje. 

normal
left


Inne koalicje i partnerzy:
 

Otras colaboraciones de Ferrer