Informacja prawna

normal

Niniejsza informacja prawna i warunki użytkowania (dalej “Informacja prawna”) określają zasady dostępy do i sposób korzystania ze strony internetowej, do której można uzyskać dostęp za pomocą nazwy domeny www.ferrer.com lub jednej innych domen lub subdomen będących własnością spółki FERRER (dalej “Strona internetowa”). www.ferrer.com 

Osoba korzystająca ze strony internetowej otrzymuje status użytkownika strony internetowej (dalej “Użytkownik”), a korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych w niniejszej Informacji prawnej. Jeśli użytkownik nie akceptuje niniejszej Informacji prawnej, użytkownik musi niezwłocznie przerwać korzystanie ze strony i opuścić ją.

Akceptując niniejszą Informację prawną użytkownik potwierdza, że:

  1. Przeczytał i zrozumiał treść Informacji prawnej.

  2. Akceptuje wszystkie obowiązki zawarte w Informacji prawnej.

Użytkownik musi uważnie przeczytać niniejszą Informację prawną za każdym razem, gdy korzysta ze strony internetowej, ponieważ zarówno strona internetowa, jak i Informacja prawna mogą podlegać modyfikacjom. 

Właściciel strony internetowej zastrzega sobie prawo do wprowadzania, w dowolnej chwili i bez konieczności powiadamiania o tym użytkownika, dowolnych modyfikacji lub aktualizacji treści i usług opisanych w niniejszej Informacji prawnej i ogólnie we wszystkich elementach tworzących projekt i konfigurację strony internetowej. 

1. INFORMACJE OGÓLNE O STRONIE INTERNETOWEJ

 

Zgodnie z postanowieniami paragrafu 10 Ustawy 34/2002 z dnia 11 czerwca, o usługach w zakresie społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, poniżej zamieszczono informacje ogólne o stronie internetowej:

Nazwa właściciela: GRUPO FERRER INTERNACIONAL, S.A. (dalej “FERRER”).

Adres: Avenida Diagonal, nº 549, 5ª Planta, 08029, Barcelona (España)

E-mail: lopd@ferrer.com

Telefon: 936 003 700

VAT: A61738993

Dane dotyczące rejestracji spółki: Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 24901, Folio 001, Hoja nº B-78991, inscripción 34.

2. WARUNKI UŻYTKOWANIA

 

2.1 Dostęp do strony internetowej

Dostęp do strony internetowej jest bezpłatny z wyjątkiem opłaty za połączenie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej udostępnionej przez operatora zakontraktowanego przez użytkownika.

2.2 Zasady korzystania ze strony internetowej

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej oraz wszystkich treści i usług dostępnych na stronie zgodnie z postanowieniami zawartymi w przepisach, morale, porządku publicznym oraz niniejszej Informacji prawnej.  Jednocześnie, użytkownik zobowiązuje się korzystać z usług i/lub z treści strony internetowej we właściwy sposób i nie wykorzystywać ich do wykonywania działań niezgodnych z prawem lub stanowiących przestępstwo, które stanowią zagrożenia dla praw osób trzecich i/lub które naruszają przepisy dotyczące własności intelektualnej i przemysłowej lub jakiekolwiek inne zasady obowiązującego porządku prawnego.

Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać, nie publikować, nie rozpowszechniać ani nie oddawać do dyspozycji osobom trzecim jakiegokolwiek rodzaju materiałów i informacji (danych, treści, wiadomości, rysunków, plików dźwiękowych i graficznych, zdjęć, oprogramowania itd.), które nie są zgodne z prawem, morale, porządkiem publicznym i niniejszą Informacją prawną. Użytkownik zobowiązuje się między innymi:

  1. -Nie publikować ani nie rozpowszechniać treści lub propagandy o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, pornograficznym, wspierającym terroryzm lub naruszającym prawa człowieka.

  2. -Nie publikować ani nie rozpowszechniać w sieci programów zawierających dane (wirusy i złośliwe oprogramowanie) zdolnych do powodowania uszkodzeń w systemach informatycznych operatora dostępu, jego operatorów lub innych użytkowników sieci internetowej.

  3. -Nie rozpowszechniać, nie przekazywać ani nie oddawać do dyspozycji osobom trzecim żadnego rodzaju informacji, elementów lub treści, które naruszają fundamentalne prawa i swobody publiczne zawarte w konstytucji i umowach międzynarodowych.

  4. -Nie rozpowszechniać, nie przekazywać ani nie udostępniać innym osobom żadnego rodzaju informacji, elementów ani treści, których publikacja jest niezgodna z prawem lub nieuczciwa.

  5. -Nie przekazywać niepożądanych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych, "spamu", "listów łańcuszków", "struktur piramidalnych" lub jakiejkolwiek innej formy próśb, z wyjątkiem obszarów (tj. handlowe), które zostały przeznaczone wyłącznie do tego celu.

  6. -Nie publikować ani nie rozpowszechniać fałszywych, niejednoznacznych lub niedokładnych informacji lub treści w sposób, który może wprowadzać w błąd odbiorców informacji.

  7. -Nie rozpowszechniać, nie przekazywać ani nie udostępniać osobom trzecim żadnego rodzaju informacji, elementów lub treści, które stanowią naruszenie praw własności intelektualnej i przemysłowej, patentów, znaków towarowych lub praw autorskich, które przysługują właścicielom strony internetowej lub osobom trzecim.

  8. -Nie rozpowszechniać, nie przekazywać ani nie udostępniać osobom trzecim żadnego rodzaju informacji, elementów ani treści, które stanowią naruszenie tajemnicy komunikacji i  przepisów dotyczących danych osobowych. 

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić spółkę FERRER od odpowiedzialności za jakiekolwiek możliwe roszczenia, mandaty, kary lub sankcje, które mogą zostać nałożone na spółkę jako skutek naruszenia przez Użytkownika którejkolwiek z wyżej wymienionych zasad korzystania, przy czym FERRER zastrzega sobie prawo do żądania należnego odszkodowania za straty i szkody.

2.3 Wyłączenie odpowiedzialności

FERRER nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizację strony internetowej ani nie gwarantuje poprawności ani kompletności opublikowanych informacji. W związku z powyższym Użytkownik musi potwierdzić, że opublikowane informacje są poprawne i kompletne przed podjęciem decyzji związanej z jakimikolwiek usługami lub treściami opisanymi na niniejszej stronie internetowej.

Dostęp użytkownika do strony internetowej nie oznacza, że FERRER ma obowiązek kontrolować stronę pod kątem braku wirusów, robaków czy jakiegokolwiek innego złośliwego oprogramowania informatycznego. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za posiadanie odpowiednich narzędzi do wykrywania i oczyszczania szkodliwych programów informatycznych.

FERRER nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w oprogramowaniu i urządzeniach informatycznych użytkowników lub osób trzecich podczas korzystania z usług oferowanych na stronie internetowej.

FERRER nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju wyrządzone użytkownikowi, których powodem są błędy w połączeniu sieci telekomunikacyjnych prowadzące do zwieszenia, anulowania lub przerwania usług dostępnych na stronie internetowej podczas lub przed korzystaniem ze strony internetowej.

Jeśli chodzi o informacje i treści powiązane ze zdrowiem, są one udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych, w związku z czym FERRER zaleca Użytkownikowi, aby działał zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza.

Użytkownik akceptuje, że w razie podejmowania decyzji w oparciu o informacje udostępnione na stronie internetowej, robi to wyłącznie na własne ryzyko i nie może zgłaszać roszczeń wobec spółki FERRER za konsekwencje podjętych decyzji.

2.4 Treści i usługi, do których linki można znaleźć na stronie

Usługa dostępu do strony internetowej może obejmować przyrządy techniczne do linkowania, katalogi a nawet narzędzia do wyszukiwania, które pozwalają użytkownikowi uzyskać dostęp do innych stron i portali internetowych (dalej "Strony połączone"). W takich przypadkach FERRER ponosi odpowiedzialność wyłącznie za treści i usługi udostępnione na stronach połączonych w takim zakresie, w jakim będzie miał faktyczną wiedzę o niezgodności z prawem i nie dezaktywuje linku z należytą starannością. Jeśli Użytkownik uzna, że istnieje strona połączona z treściami niezgodnymi z prawem lub nieodpowiednimi, może o tym poinformować spółkę FERRER, przy czym ta informacja nie jest równoznaczna z obowiązkiem usunięcia danego linku.

W żadnym przypadku istnienie połączonych stron nie oznacza formalizacji umów ze stronami odpowiedzialnymi lub z właścicielami stron, ani polecenia, promocji lub utożsamiania się spółki FERRER z udostępnianymi prezentacjami, treściami lub usługami.

FERRER nie zna treści i usług połączonych stron i dlatego nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnością z prawem, jakością, przestarzałością, niedostępnością, błędem i bezużytecznością treści i/lub usług połączonych stron ani za jakiekolwiek inne szkody, które nie mogą być bezpośrednio przypisane spółce FERRER.

2.5 Własność intelektualna i przemysłowa

Cała zawartość strony internetowej, którą należy rozumieć jako, między innymi, teksty, zdjęcia, grafiki, obrazy, ikony, technologię, oprogramowanie, linki oraz inne treści audiowizualne lub dźwiękowe, jak również projekt graficzny i kody źródłowe, jest własnością intelektualną spółki FERRER lub stron trzecich, przy czym na użytkownika nie mogą zostać przeniesione żadne z praw do eksploatacji uznane na mocy obowiązujących przepisów w zakresie własności intelektualnej ich dotyczącej.

Marki, nazwy handlowe lub znaki odróżniające są własnością spółki FERRER lub stron trzecich, przy czym nie można rozumieć, że dostęp do strony internetowej stanowi jakiekolwiek prawo do nich.

3. UŻYTKOWNICY ZAGRANICZNI

 

Stronę internetową kontroluje, eksploatuje i aktualizuje spółka FERRER w Hiszpanii. 

Ferrer nie gwarantuje, że dane strony internetowej są prawidłowe lub że będą dostępne w innych obszarach lub lokalizacjach. Nie gwarantuje również, że produkty i usługi, które są oferowane za pośrednictwem strony będą dostępne w innych obszarach z tą samą prezentacją lub marką, w tym samym rozmiarze lub na takich samych warunkach.

Produkty, o których mowa na stronie internetowej mogą być poddawane różnym kontrolom w zależności od kraju, w którym użytkownik korzysta ze strony. Informacje o tych produktach mogą się różnić w zależności od kraju. Użytkownicy strony internetowej powinni się skonsultować z lokalnymi lekarzami i organami regulacyjnymi, aby uzyskać informację właściwą dla swojego kraju.

4. NIEWAŻNE KLAUZULE

 

Jeśli którakolwiek klauzula zawarta w niniejszej Informacji prawnej zostanie uznana w całości lub w części za nieważną, nieważność będzie dotyczyła wyłącznie danego postanowienia lub jego części, która została uznana za nieważną, przy czym pozostała część niniejszej Informacji prawnej zachowuje ważność.

5. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I ODPOWIEDNIA JURYSDYKCJA

 

Niniejsza Informacja prawna jest regulowana i interpretowana zgodnie z prawem hiszpańskim. FERRER oraz Użytkownik zobowiązują się rozstrzygać wszelkie spory, które mogą wyniknąć ze świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej Informacji prawnej przed sądami i trybunałami miasta Barcelona, o ile prawo nie stanowi inaczej. 

Última modificación
12/07/2021