Etyka i zgodność

Podstawowe zasady, którymi się kierujemy

blue

Przyjmując za cel osiągnięcie sukcesu w obszarze zrównoważonego rozwoju, firma Ferrer jest przekonana, że kultura w zakresie etyki i zgodności są kluczowymi elementami w rozwoju naszej działalności.

W tym celu, i jako członek różnego rodzaju zrzeszeń pracodawców w różnych krajach, w Ferrer działamy zgodnie z wymogami określonymi w odpowiednich kodeksach postępowania i przestrzegamy wszystkich zasad obowiązujących w odniesieniu do naszych produktów.

Ponadto, w Ferrer posiadamy Kodeks etyki obowiązujący wszystkich pracowników i dyrektorów Ferrer oraz firm należących do Grupy, który zawiera zasady działania i etycznego postępowania, którego oczekuje się od nas wszystkich w relacjach wewnętrznych oraz z różnymi grupami interesów, poza przestrzeganiem wszystkich norm.


Posiadamy również serię polityk i procedur, które rozwijają zasady zebrane w Kodeksie etyki, tj. Polityka walki z korupcją, Kontrola handlu lub Walka z praniem brudnych pieniędzy, które uzupełniają pozostałe normy dotyczące zgodności w branży, w której działa firma Ferrer. 

Na potrzeby regularnego rozpatrywania spraw związanych z rozwojem modelu etyki i zgodności firmy Ferrer, zapobiegania i zarządzania ryzykiem i promocji kultury etyki w firmie posiadamy w Ferrer komisję ds. etyki i zgodności.

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie firmy w tym zakresie, uruchomiliśmy różnego rodzaju kanały umożliwiające zgłaszanie naruszeń lub podejrzeń o naruszenie postanowień Kodeksu etyki, zasad i wartości firmy oraz norm wewnętrznych lub zewnętrznych.

Jeśli chcesz zgłosić naruszenie, możesz to zrobić za pomocą różnych kanałów udostępnionych przez Ferrer: 

- Skorzystaj z naszego formularza do składania zgłoszeń i skarg. Możesz zachować anonimowość.

- Wyślij do nas e-mail na adres ethicalchannel@ferrer.com

- Wyślij zgłoszenie w formie papierowej na adres:

Grupo Ferrer Internacional, S.A.

(Att. Head of Corporate Ethics & Compliance).

Avenida Diagonal, 549, Planta 5ª.

08029. Barcelona

Otrzymane zgłoszenia są traktowane z najwyższą poufnością i między innymi, w oparciu o zasadę domniemania niewinności, proporcjonalności, braku represji i prywatności.

Última modificación
11/06/2024