POLITYKA PRYWATNOŚCI

normal

W zgodzie z postanowieniami Rozporządzenia (UE) 2016/679 de 27 z kwietnia 2016 roku, o ochronie osób fizycznych, w zakresie przetwarzania ich danych osobowych (dalej “RODO”), Ustawy organicznej 3/2018, z dnia 5 grudnia o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych (dalej “LOPD”) oraz innych przepisów obowiązujących w zakresie ochrony danych o charakterze osobowym, GRUPO FERRER INTERNACIONAL, S.A. (dalej “FERRER” lub “Spółka”) przetwarza dane jako podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych związanych z Kanałem do składania skarg wprowadzonym przez FERRER zgodnie z paragrafem 31 bis Kodeksu Karnego, który może zawierać wrażliwe dane zgodnie z przepisami. Dane identyfikacyjne spółki FERRER:

Nazwa firmy: GRUPO FERRER INTERNACIONAL, S.A.

Siedziba: Avenida Diagonal, nº 549, 5ª Planta, 08029, Barcelona (España)

VAT: A61738993

E-mail: lopd@ferrer.com

E-mail do kontaktu z Inspektorem ochrony danych: dpo@ferrer.com

1.1. Dane osobowe przetwarzane przez FERRER

 

Możemy gromadzić dane osobowe za pomocą systemu informatycznego do gromadzenia skarg wewnętrznych spółki FERRER udostępnianych przez pracowników, nawet anonimowo, (dalej "Dane osobowe"), które mogą obejmować różnego rodzaju dane osobowe dotyczące działań lub zachowań, które mogą okazać się sprzeczne z obowiązującymi przepisami ogólnymi lub sektorowymi. 

Dane mogą dotyczyć osoby zgłaszającej lub osoby, której dotyczy zgłoszenie. Dane są przetwarzane celem ustalenia, czy doszło do naruszenia któregokolwiek z obowiązujących przepisów i/lub Podręcznika skarg wewnętrznych FERRER, w przypadku, gdy doszło do naruszenia, na potrzeby podjęcia decyzji i niezbędnych środków przez Komisję ds. etyki FERRER, łącznie ze sporządzeniem i wysłaniem raportów do odpowiedniego działu lub osób celem przyjęcia środków dyscyplinarnych mających na celu obronę spółki FERRER.

1.2. Cele przetwarzania, podstawa prawna i czas przechowywania

 

Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby zarządzania raportami poświęconymi naruszeniom przepisów lub postanowień Podręcznika skarg wewnętrznych FERRER oraz w zgodzie z Kodeksem Karnym. 
W tym kontekście, podstawą prawną do uprzedniego przetwarzania jest działanie zgodnie z wymogami prawnymi, zwłaszcza z paragrafem 31 bis Kodeksu Karnego, który stanowi o tym, że spółka FERRER musi wprowadzić obowiązek informowania o potencjalnych zagrożeniach i naruszeniach organ odpowiedzialny za monitorowanie funkcjonowania i śledzenie modelu zapobiegania. Jak również, zgodnie z paragrafem 10 LOPDGDD, który stanowi, że tworzenie i utrzymywanie systemów informatycznych służących do składania skarg w ramach firm musi być zgodne z prawem. 
Dane osobowe przetwarzane w wyżej wymienionych celach są przechowywane w systemach służących do składania skarg wyłącznie przez okres niezbędny do podjęcia decyzji o podstawie wszczęcia dochodzenia związanego ze złożoną skargą.  W każdym przypadku, po upływie trzech miesięcy od wprowadzenia danych, są one usuwane z wyżej wspomnianego systemu, z wyjątkiem sytuacji, gdy konieczne jest zachowanie dowodów na funkcjonowanie modelu zapobiegania popełnianiu przestępstw. Na koniec, skargi, które nie zostały rozpatrzone, są przechowywane wyłącznie w formie anonimowej.

1.3. Dostęp do danych osobowych dla osób spoza spółki FERRER

 

Generalnie, dostęp do danych osobowych jest ograniczony wyłącznie do osób odpowiedzialnych za kontrolę wewnętrzną i zgodność, tzn. do doradcy ds. etyki korporacyjnej i zgodności oraz do członków Komisji ds. etyki i zgodności spółki FERRER lub do osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, które zostaną przydzielone do tej roli.  Niemniej jednak, inne osoby w grupie mogą uzyskać dostęp do danych lub dane mogą zostać przekazane stronom trzecim w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne celem zagwarantowania prawidłowego przebiegu dochodzenia dotyczącego incydentów będących przedmiotem raportu i/lub w celu przyjęcia środków dyscyplinarnych lub wszczęcia postępowania karnego, stosownie do przypadku.

Bez uszczerbku dla wymogu notyfikacji kompetentnych władz o faktach stanowiących wykroczenie karne lub administracyjne, wyłącznie w sytuacji, gdy muszą zostać podjęte środki dyscyplinarne wobec pracownika lub strony trzeciej, wspomniany dostęp zostanie umożliwiony dla personelu odpowiedzialnego za zarządzanie i kontrolę nad zasobami ludzkimi spółki FERRER.

W szczególności, w przypadku pracowników spółek należących do Grupy FERRER spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mogą być realizowane międzynarodowe transfery danych.  Z tego powodu, FERRER podejmie właściwe kroki, aby zagwarantować, że dane osobowe będą chronione zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu w sytuacji, gdy dojdzie do ich transferu poza EOG.  Upewniamy się, czy strony trzecie, które otrzymają dane osobowe, posiadają wdrożone adekwatne środki bezpieczeństwa, aby chronić wspomniane dane. Mechanizm służący do określenia poziomu adekwatności może być taki, że (i) kraj powinien mieć status adekwatnego kraju, tzn. że strona trzecia powinna mieć siedzibę w kraju, który Komisja Europejska uważa za "adekwatny", ponieważ jego standardy ochrony danych są podobne do standardów Unii Europejskiej; (ii) stosowane są klauzule umowne podobne do tych w Komisji Europejskiej, (iii) strona trzecia posiada Tarczę prywatności między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi i Tarczę prywatności między Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi; oraz w sytuacji, gdy żadne z wyżej wymienionych postanowień nie obowiązuje, a przetwarzanie tego wymaga (iii) pracownik musi wyrazić wyraźną zgodę na transfer swoich danych osobowych.

W każdym przypadku, pracownik zostanie poinformowany o transferze swoich danych osobowych, jeśli do tego dojdzie.   

1.4.     Korzystanie z praw 

 

Przetwarzanie danych osobowych przez spółkę FERRER odbywa się pod warunkiem zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych o charakterze osobowym.

W każdym przypadku, pracownik może w dowolnej chwili i w sposób bezpłatny korzystać z przysługujących mu praw do dostępu; poprawiania; usunięcia; ograniczenia przetwarzania; przenoszenia danych i wnoszenia sprzeciwu na piśmie z załączonymi dokumentami i/lub informacjami potwierdzającymi tożsamość pracownika i ze wskazaniem, z którego z wyżej wymienionych praw korzysta: 

  • W tym celu należy się skontaktować z działem zasobów ludzkich.

  • Kontakt drogą mailową na adres lopd@ferrer.es   

  • Korespondencję pocztową należy kierować na adres: FERRER, Avinguda Diagonal, 549, 5ª, 08029, Barcelona. 

W ten sam sposób, w przypadku przetwarzania danych, które wymaga zgody pracownika, pracownikowi przysługuje prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w oparciu o zgodę udzieloną przed jej wycofaniem.
Rozpatrujemy wszystkie wnioski i udzielamy odpowiedzi w czasie określonym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy mieć jednak na uwadze, że określone informacje mogą być wyłączone ze wspomnianych wniosków, w określonych okolicznościach, gdy uwzględniamy dane osobowe, które musimy przetwarzać na potrzeby naszych uzasadnionych interesów lub aby postępować zgodnie z wymogami prawnymi.
W każdym przypadku, pracownik ma prawo złożyć skargę na ręce odpowiedniego organu kontrolnego, jeśli uzna to za stosowne.

Última modificación
03/10/2023